Introductie & regels

Introductie en Regels 

Wat in bijna twee en een halve eeuw aan tradities en mores binnen de vereniging Groote Sociëteit te Arnhem is opgebouwd, is niet in kort bestek samen te vatten. Een volledig overzicht van een en ander valt dus niet in een paar bladzijden te geven. Het onderstaande bevat daarom slechts een eerste handreiking om de vereniging te leren kennen.

DOEL
“De vereniging heeft ten doel de bevordering en veraangenaming van het gezellig verkeer van de leden onderling”. Dit doel heeft in de loop der eeuwen geen verandering ondergaan.

DE RESIDENTIE
De sociëteit van de vereniging is gevestigd aan de Jansbuitensingel 28, 6811 AE Arnhem, tel. 026 – 4433511. De parterre van het gebouw is eigendom van de vereniging. Deze is in 1976 officieel in gebruik genomen. Begin 2007 werd de sociëteit geheel gerenoveerd en aan de eisen van de tijd aangepast.

HET BESTUUR
Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan een Directie van vijf gewone leden, die worden benoemd door de algemene vergadering. De President Directeur – de voorzitter – wordt in functie benoemd.

LEDEN
Volgens de statuten worden de leden van de vereniging onderscheiden in: a. ereleden b. gewone leden c. buitenleden De jaarbijdrage voor gewone leden bedraagt thans € 340,-, welk bedrag jaarlijks wordt aangepast aan de hand van het laatst bekende Indexcijfer “CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur” zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De jaarbijdrage voor buitenleden bedraagt € 50,- per jaar. Bij de aanvang van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld van € 75,- verschuldigd.

HET AANNEMEN VAN NIEUWE LEDEN
Volgens de statuten kan een gewoon lid één of meer personen voor het lidmaatschap voordragen. Dit gebeurt door schriftelijke aanmelding bij de Directie. De aanmelding moet ondertekend zijn door het gewone lid of erelid die het kandidaat-lid voorstelt en geen deel uitmaakt van de directie of de introductiecommissie. Een aanvraag wordt uiteraard alléén gedaan wanneer de voorsteller ervan overtuigd is dat het kandidaat-lid zich in de vereniging thuis zal voelen, en hem/haar geen bezwaren met betrekking tot het kandidaat-lid bekend zijn. Wanneer de introductiecommissie positief heeft geadviseerd, wordt de naam van het kandidaat-lid gedurende veertien dagen op het prikbord in de sociëteit voorgehangen. Worden geen bezwaren ingediend, dan wordt hij/zij als lid toegelaten. Totdat over de toelating is beslist, kan het kandidaat-lid niet op de sociëteit worden geïntroduceerd (tenzij de Directie anders beslist).

DE LEDENRAAD
De ledenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende clubs en van de woensdag- en maandagtafel. De ledenraad heeft tot doel een goede communicatie tussen de directie en de leden over en weer te verzorgen.

ACTIVITEITEN
De belangrijkste bijeenkomst is de woensdagavond borrel met aansluitend de mogelijkheid tot gezamenlijk dineren. Daarnaast zijn er onder meer: de maandagtafel, een viertal kegelclubs, de bridgeclub, de biljartclub, een wijnclub en twee beleggingsclubs. Andere activiteiten of uitbreiding van activiteiten zijn uiteraard mogelijk zoals bijv. een literatuurclub, een muziekclub enz.. Belangrijke bijeenkomsten zijn verder: de Nieuwjaarsreceptie, de Koningsborrel, de Winteravondlezingen en het Groot Evenement (bij al deze bijeenkomsten zijn de partners van harte welkom) en daarnaast de algemene ledenvergadering en het Heerendiner (alleen voor leden).

ENKELE “HEERENREGELEN”
Alles wat binnen de muren van de sociëteit wordt besproken, behoort in beginsel daarbuiten niet bekend te worden. Binnen de sociëteit zijn wij onder vrienden van wie wij verwachten dat zij elkaar tutoyeren. Introducé’s moeten in het introductieboek worden ingeschreven. Zij worden in elk geval de eerste keer voor consumpties vrijgehouden en kunnen dan geen bestellingen opgeven, met uitzondering van een maaltijd. De leden van de Directie worden in functie aangesproken als respectievelijk “President Directeur”, “Directeur Secretaris” etc. met als sanctie -een rondje- bij veronachtzaming daarvan.

KLEDINGCODE
De kleding in de voorzaal behoort stijlvol te zijn.

ROKEN
Roken is in onze ruimten niet toegestaan. Verstokte rokers kunnen terecht op het plaatsje achter het gebouw (te bereiken via de buitendeur aan de achterzijde).

OPENINGSTIJDEN
In principe van 16.00 – 24.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Iedere woensdag is de keuken voor maaltijden geopend tot 21.00 uur.

DE KASTELEIN
Het kasteleinschap wordt thans gevoerd door de Directie en de barcommissie. In de sociëteit worden fooien gegeven zoals in de horecagelegenheden; uiteraard is dit geen verplichting, doch een goed gebruik. Het is leden niet toegestaan zich achter het buffet te bevinden.

GARDEROBE
Deze bevindt zich in een zijruimte van de gang. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Koffers en tassen kunnen desgewenst in bewaring worden gegeven.

MOBIELE TELEFOONS
Men behoort in voor- en achterzaal geen gebruik te maken van een mobiele telefoon. Mocht zulks onvermijdelijk zijn, dan dient een gesprek in de gang of garderobe te worden afgedaan.

DE WEBSITE
De vereniging beschikt over een website (www.grootesocieteitarnhem.nl) die een openbaar gedeelte en een alleen voor leden toegankelijk gedeelte heeft. Hierin zijn veel gegevens over de vereniging, haar leden, de “subclubs” en de te houden evenementen te vinden.

Arnhem, 2 november 2021


Onze sponsoren