Reglement van de Vereniging Groote Sociëteit Arnhem

Algemeen

Artikel 1
In het reglement wordt vastgesteld wat volgens de statuten dient te worden geregeld of nadere regeling behoeft, in het bijzonder wat van belang is voor de goede gang van zaken in de Sociëteit.

Artikel 2
De Sociëteit is geopend van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 16.00 – 24.00 uur.

Artikel 3
De Directie kan van artikel 2 afwijken en andere openstellingstijden aangeven.

Artikel 4
De Directie zal op het publicatiebord, dan wel via de website, bekend maken welke
Sociëteitsruimten op welke tijden gereserveerd zijn voor bijzondere bijeenkomsten van leden of gastleden.

Introductie

Artikel 5
1. Ieder lid, die iemand introduceert, is verplicht dadelijk diens naam, woonplaats en beroep te schrijven in een daartoe bestemd introductieboek, met vermelding van de dag waarop de introductie plaatsvindt en van haar duur. De inschrijving wordt bekrachtigd met de naam en handtekening van het betrokken lid bij bovenvermelde opgave. Het staat de geïntroduceerde vrij de Sociëteit, gedurende de tijd waarvoor hij/zij is geïntroduceerd, ten hoogste voor een maand, te bezoeken. Is deze tijd verlopen, dan kan men alleen opnieuw worden geïntroduceerd na een afwezigheid van even zoveel tijd als waarvoor men voorheen is ingeschreven, doch hoogstens  met een totaal van veertig dagen per jaar.
2. De Directie is bevoegd voor bepaalde activiteiten afwijkende regels ten aanzien van de introductie te geven.
3. Partners van leden zijn, zowel bij gemengde activiteiten als bij onderlinge bijeenkomsten, automatisch geïntroduceerd.
4. Totdat over de toelating van aspirant leden conform de artikelen 5, 6 en 7 van de Statuten is beslist, kan, tenzij de Directie anders beslist, het aspirant lid niet geïntroduceerd worden.

Artikel 6
1. Verteringen van introducés/cées  kunnen alleen tijdens het eerste bezoek niet door hen worden afgerekend.
2. De leden zijn aansprakelijk voor de verteringen van hun introducés/cées en voor de door hen aangerichte schade.

Artikel 7
Indien de verwijdering van een introducée door twaalf gewone leden schriftelijk wordt verlangd, is de Directie bevoegd, de naam in het introductieboek te schrappen en hem de toegang tot de Sociëteit te ontzeggen. De Directie zal de namen van de ondertekenaars geheim houden.

Verplichtingen van de leden

Artikel 8
1. De betaling van de jaarlijkse bijdrage geschiedt in één termijn in de maand januari na ontvangst van de rekening, te verzenden door de thesaurier.
2. De Directie kan de kosten van invordering wegens te late of wanbetaling aan het desbetreffende lid in rekening brengen.

Artikel 9
Wanneer een lid zijn/haar rekening niet op tijd voldoet, wordt het lid, met tussenruimte van een maand, tweemaal door de Directie verzocht te betalen. Indien binnen acht dagen na dat laatste verzoek geen betaling heeft plaats gehad, vervalt zijn/haar lidmaatschap met verwijzing naar artikel 8 van de Statuten, onverminderd zijn/haar aansprakelijkheid voor het verschuldigde. Na voldoening van een en ander kan deze persoon op de statutair omschreven wijze weer als lid worden aangenomen.

Artikel 10
De leden van de Directie hebben het recht een rustverstorend lid onmiddellijk uit de Sociëteit te verwijderen. Bij afwezigheid van de leden van de Directie heeft het oudste aanwezige lid deze bevoegdheid.
Dit lid is verplicht de genomen maatregelen onverwijld aan de Directie te laten weten.

Artikel 11
Huisdieren worden niet toegelaten in de Sociëteit.

Verstrekkingen

Artikel 12
De Directie bepaalt de prijzen van alle consumpties en faciliteiten, die in de Sociëteit verkrijgbaar zijn. dan wel worden geboden. De Directie heeft de bevoegdheid te allen tijde, bijvoorbeeld ten behoeve van een sluitende exploitatie, de prijzen te wijzigen.

Artikel 13
De Directie kan de catering uitbesteden, onder vaststelling van de voorwaarden. Ook kan zij het voor rekening van de vereniging doen beheren onder voorwaarden, die zij nader vaststelt. In deze voorwaarden dient de positie van de kastelein te zijn omschreven.

Artikel 14
De leden zijn verplicht gemaakte verteringen en de kosten voor het breken of beschadigen van eigendommen van de Sociëteit contant of per pin te voldoen. De bepalingen van artikel 9 zijn hierop van toepassing. De Directie kan op deze bepalingen zodanige wijzigingen aanbrengen als zij nodig oordeelt.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. Ieder lid wordt geacht de Statuten en het reglement te kennen en zich aan hun bepalingen te onderwerpen. De Directie draagt zorg voor het in stand houden en actualiseren  van een website,  die voor ieder lid toegankelijk is. Ieder nieuw lid kan daarvan kennis nemen.

2. Onderwerpen van min of meer tijdelijke aard, waarin dit reglement niet voorziet, kunnen bij bijzonder reglement worden geregeld. Van de bepalingen in dit reglement kan in bijzondere gevallen worden afgeweken ter beoordeling van de Directie. Aan de Directie is de beslissing overgelaten in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.


De Directie:

Koos Bosmann                                President Directeur
Jan Maarten van der Torren          Directeur Secretaris
Gerhard Hovestad                          Directeur Thesaurier
Philip Follender Grosfeld                Directeur Consumabel
Karin Kalthoff                                  Directeur Communicatie

Onze sponsoren